Неформальна освіта

Неформальна освіта

Згідно «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН) В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ» здобувачі мають право на зарахування результатів неформальної освіти у навчальному процесі.

Неформальна та інформальна освіта, як правило, організовується у вигляді короткострокових курсів, майстер-класів, семінарів тощо. Основними цілями такої освіти є задоволення особистісних та пізнавальних потреб її учасників.

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством.

Право на визнання результатів навчання у неформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів освіти в ОНТУ.

Види неформальної та інформальної освіти:

  • професійні курси/тренінги – це тренінги та/чи семінари з підвищення кваліфікацій та/чи здобуття нових навичок. Як правило, професійні курси проводяться в короткі періоди та в умовах «коворкінг простору».
  • громадська освіта – проекти, які направлені на широкі верстви населення, особливо молодь, виконувати свою роль як активних громадян.
  • онлайн освіта – це інтернет-курс з великомасштабною інтерактивною участю та відкритим доступом через мережу Інтернет як самих слухачів, так і спікерів. На додаток до традиційних матеріалів навчального курсу, такі як відео, читання, виконання домашніх завдань, онлайн освіта надає можливість використання інтерактивного форуму користувачів, які допомагають створити спільноту студентів, викладачів та стейкхолдерів.
  • мотиваційні лекції – навчання, яке базується на представлені кращих практик та досягнень спікера, дискусіях щодо практичного застосування набутих під час навчання навичок.

Визнання результатів навчання у неформальній та/або інформальній освіти дозволяється для дисциплін, які знаходяться в індивідуальному навчальному плані.

Здобувач освіти звертається із заявою до декана факультету (директора фахового коледжу, завідувача відділом аспірантури та докторантури) з проханням про визнання результатів навчання у неформальній та/або інформальній освіті. До заяви можуть додаватися будь-які документи (сертифікати, свідоцтва тощо), які підтверджують ті вміння, які здобувач освіти отримав під час навчання.

Декан факультету (директор фахового коледжу, завідувач відділом аспірантури та докторантури) разом з гарантом освітньої програми визначає навчальну дисципліну, що пропонується для перезарахування на основі визнання результатів навчання у неформальній та/або інформальній освіті, або обґрунтовано відмовляє в цій можливості.

Для визнання результатів навчання у неформальній та/або інформальній освіті розпорядженням декана факультету (директора фахового коледжу, завідувача відділом аспірантури та докторантури) формується експертна комісія у складі трьох осіб: – декана факультету (заступника директора з навчально-методичної роботи фахового коледжу, завідувача відділом аспірантури та докторантури); – завідувача кафедри (голови циклової комісії), за якою закріплена визначена навчальна дисципліна, що пропонуються до перезарахування на основі визнання результатів навчання у неформальній та/або інформальній освіті; – одного з викладачів, який викладає ту саму або споріднену навчальну дисципліну.

Експертна комісія розглядає заяву здобувача освіти, вивчає надані документи, при необхідності проводить співбесіду із здобувачем та, або перезараховує результати навчання, або призначає атестацію.

Якщо комісія вважає за необхідне провести атестацію, то здобувача освіти ознайомлюють з програмою навчальної дисципліни та переліком питань, які виносяться на підсумкове оцінювання. В такому випадку здобувачу дається 10 робочих днів для підготовки до атестації. Комісія виставляє підсумкову оцінку за шкалою ОНТУ та ЄКТС. Якщо здобувач отримав менше 60 балів, то йому не зараховуються результати навчання у неформальній та/або інформальній освіті.

При перезарахуванні навчальної дисципліни відповідно до рішення експертної комісії до навчальної картки здобувача вносяться: назва дисципліни, загальна кількість годин/кредитів, оцінка та підстава щодо перезарахування (номер протоколу експертної комісії). Здобувач звільняється від вивчення перезарахованої дисципліни у наступному семестрі.

У разі негативного висновку комісії щодо визнання результатів навчання здобувач має право звернутися із заявою про апеляцією до ректора університету. Ректор створює наказом апеляційну комісію у складі декана факультету (директора фахового коледжу, завідувача відділом аспірантури та докторантури) та викладачів кафедри (циклової комісії), які не входили до експертної комісії. Апеляційна комісія протягом 5 робочих днів за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рішення про повне або часткове задоволення скарги чи про залишення поданої скарги без задоволення.

Шановні студенти!

Рекомендуємо звернути увагу на додаткові ресурси, де ви маєте можливість безкоштовно пройти навчання за різними актуальними напрямками:
PROMETHEUS
ІСО БІЗНЕС-СТУДІЯ
ПРОФІ КЛАБ
SGS УКРАЇНА
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ВИДАНЬ ОНТУ
Котекна Україна Лімітед
Coursеra
Відкритий університет майдану
Мережа навчання Cisco