Критерії оцінювання

Оцінювання знань здобувачів здійснюється згідно

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОНТУ

Найвищий бал вказаний в системі накопичення балів наведений в Робочій програмі за різними видами роботи (лекціїї, робота на лабораторних та практичних заняттях, самостійна робота, модульний контроль) враховується за 100%. В залежності від ступеня виконання роботи (засвоєння матеріалу) нараховується бали (структуруючись від 0-100%). При цьому максимальний бал за окремий вид роботи прописаний в робочій програмі розділ Система накопичення балів) береться за 100%

Критерії оцінювання знань здобувачів

Приклад оцінювання роботи на практичних заняттях

Розподіл балів, %Критерій оцінювання
80 – 100Студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, логічно і послідовно формулює відповіді на запитання, в повному обсязі висвітлює проблему. Пояснюючи відповідь, наводить вдалі приклади.
40 – 79Студент вільно оперує термінологією, грамотно і по суті викладає відповіді на поставлені запитання, не припускається грубих помилок при відповіді на них, проте не повністю розкриває зміст
0 – 39Студент, викладає матеріал не послідовно, в надто стислій формі, з деякими неточностями у формулюваннях та термінології

Підсумковий контроль (екзамен/ диф.залік)

Якщо здобувачів вищої освіти задовольняють кількість зароблених балів протягом вивчення дисципліни, то бали трансформуються у кінцеву оцінку і заносяться до відомості. Якщо здобувач бажає підвищити свій бал він має право скласти екзамен або диф.залік. Підсумковий контроль оцінюється за 100 бальною системою

Білети до іспиту за своєю структурою подібні до білетів модульного контролю, проте відрізняються тим, що охоплюють весь матеріал дисципліни.

Критерії оцінювання Рівень компетен-тості Сума балів за шкалою ОНТУ Оцінка за національною шкалою
екзамен/ диф.залік
Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили Високий 88-100 відмінно
Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна Достатній 74-87 добре
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих Середній 60-73 задовільно
Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, також володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу Низький 0-59 незадовільно